OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky: Základné ustanovenia

 

Článok 1: Základné definície

 1. Predávajúci:
  • Meno a priezvisko: pán Miroslav Kameník
  • Sídlo: Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka Malopolske, Poľská republika
  • DIČ: 6751756210
  • IČDPH: PL 6751756210
  • Emailová adresa: info@kamenik.sk
  • Kontaktné telefónne číslo: +421940133529
 2. Bankové spojenie Predávajúceho:
  • Číslo účtu: 2102049920/8330 : SK12 8330 0000 0021 0204 9920
 3. Informácie o DPH:
  • Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty.
 4. Kupujúci:
  • Kupujúcim v zmysle týchto VOP je osoba, ktorá je spotrebiteľom alebo podnikateľom a ktorá s Predávajúcim uzavrela kúpnu zmluvu prostredníctvom webového sídla Predávajúceho.
 5. Definícia spotrebiteľa:
  • (ďalej aj “Predávajúci” alebo “Obchodník”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim na Webovom sídle Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ďalších ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v rámci platnej legislatívy Slovenskej republiky najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení, Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení, Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.
 6. Definícia podnikateľa:
  • Podnikateľom je:
   • osoba zapísaná v obchodnom registri,
   • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
   • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
   • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu:
  • Názov: DATA ITCOM LIMITED
  • Sídlo: Unit No. 1009 , Gold Crest Executive, Plot No: JLT-PH1-C2A, Jumeirah Lakes Towers Dubai P.O. Box 9127 United Arab Emirates
  • Identifikačné číslo: ICC20230818
  • Emailová adresa: info@copyright-security.com
 2. Zodpovednosť za obsah internetového obchodu:
  • Prevádzkovateľ nesie plnú zodpovednosť za všetok obsah internetového obchodu vrátane grafických a textových diel. Predávajúci vykonáva svoju podnikateľskú činnosť prostredníctvom internetového obchodu Prevádzkovateľa.

 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi, a Predávajúcim.

 

 1. Podnikateľ a VOP:
  • Podnikateľom sa pre účely týchto VOP rozumie ten, kto jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak Kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.
 2. Právne vzťahy s podnikateľom:
  • Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorým je podnikateľ, a ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP ani individuálnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi. V prípade rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou má prednosť text individuálnej zmluvy.
 3. Oboznámenie sa s VOP:
  • Kupujúci svojím potvrdením objednávky vyjadruje súhlas a potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku a dokumentu "Spôsoby dopravy", podmienkami objednávanej služby a/alebo poskytovaného licenčného oprávnenia. Kópiu VOP obdrží v elektronickej forme ako prílohu k potvrdeniu objednávky na zadanú emailovú adresu.
 4. Práva na duševné vlastníctvo:
  • Kupujúci si je vedomý, že kúpou produktov Predávajúceho nezískava žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných logotypov, patentov Predávajúceho alebo iných firiem, pokiaľ nie je v konkrétnom prípade dohodnuté inak v osobitnej zmluve.
 5. Doručenie dokumentov:
  • Kupujúci obdrží kópiu VOP ako prílohu k potvrdeniu objednávky na zadanú emailovú adresu. Faktúru, obsahujúcu základné údaje, zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane vo forme odkazu na stiahnutie. Odkazy na tieto dokumenty budú zaslané na emailovú adresu, ktorú poskytol pri objednávke, alebo budú prístupné po prihlásení v jeho používateľskom profile v sekcii "Moja konto", podsekcia "Moje nákupy". V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme môže Kupujúci kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom kontaktného formulára.

 

Článok 2: Kúpna zmluva

2.1 Uzavretie kúpnej zmluvy:

 1. a) Kupujúci - Spotrebiteľ:
 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím tejto objednávky predávajúcim. Predávajúci potvrdí bezodkladne prijatie objednávky informatívnym emailom na zadanú adresu, avšak vznik zmluvy týmto potvrdením nie je ovplyvnený. Kupujúci nájde v tomto emailovom potvrdení tiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačný poriadok predávajúceho. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len na základe dohody medzi oboma stranami alebo na základe zákonných dôvodov. Pre podrobnosti o tomto postupe pozri bod VI. Objednávanie.
 1. b) Kupujúci - Podnikateľ:
 • Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru od kupujúceho podnikateľa a kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom od kupujúceho podnikateľa. Za prípadné chyby pri prenose dát predávajúci nezodpovedá.

2.2 Aplikácia medzinárodného práva:

 • Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

2.3 Archivácia a prístup k zmluve:

 • Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná minimálne po dobu piatich rokov od jej uzavretia, ale najdlhšie tak dlho, ako to vyžadujú príslušné právne predpisy. Táto archivovaná zmluva nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.

2.4 Informácie o objednávke:

 • Kupujúci má pred odoslaním objednávky možnosť ju skontrolovať a opraviť. Na základe dlhodobých skúseností predávajúceho sú kupujúcemu nezáväzne ponúkané doporučené služby, ktoré môže jednoducho odstrániť z objednávky. Tieto VOP sú dostupné na predávajúcich portáloch a umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

2.5 Komunikácia a náklady:

 • Náklady na komunikačné prostriedky vzdialenosti (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú štandardné a závisia na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

2.6 Poskytnutie služieb pred uplynutím lehoty pre odstúpenie:

 • Ak je kupujúcim-spotrebiteľom objednávaná služba, súhlasí tým, že mu bude služba poskytnutá pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy.

 

 

Článok 3: Dodanie predmetu kúpy

3.1 Základné ustanovenia o dodaní predmetu kúpy:

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy: Na základe kúpnej zmluvy je povinnosť predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy, či už ide o fyzický tovar alebo digitálny obsah/licenciu, a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva alebo licencie k nemu. Naopak, kupujúci sa zaväzuje predmet kúpy prijať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
 • Vlastnícke práva: Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu kúpy až do momentu jeho úplného zaplatenia. To znamená, že kupujúci sa stane vlastníkom predmetu kúpy len po jeho úplnom zaplatení.

3.2 Proces dodania predmetu kúpy:

 • Doručenie predmetu kúpy: Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu predmet kúpy spolu so všetkými potrebnými dokladmi. V prípade potreby odoslania predmetu kúpy je za doručenie zodpovedný dopravca.
 • Zásielka: V prípade odoslania predmetu kúpy prvému dopravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu je predávajúci zodpovedný za odovzdanie predmetu kúpy dopravcovi.

3.3 Platba a dodacia lehota:

 • Platba: Predávajúci môže požadovať zaplatenie celej sumy v prípade objednávky nad 3.500,- Eur vrátane DPH pred samotným dodaním predmetu kúpy.
 • Dodacia lehota: Predajca Miroslav Kameník garantuje dodanie predmetu kúpy do 30 dní od objednania alebo od pripísania platby na jeho účet.

3.4 Používanie a licenčné podmienky:

 • Elektronický obsah: Kupujúci má právo používať zakúpený elektronický obsah len pre svoje osobné potreby a v súlade s licenčnými podmienkami produktu. Je zakázané kopírovať, rozmnožovať alebo iným spôsobom neoprávnene nakladať s elektronickým obsahom.
 • Autorské práva: Kupujúci je povinný rešpektovať autorské práva na zakúpený elektronický obsah a nemôže s ním nakladať v rozpore s platnými predpismi.

3.5 Ďalšie podmienky:

 • Návody: Kupujúci výslovne súhlasí s tým, že mu k zakúpenému tovaru nemusí byť dodaný návod na jeho používanie v slovenčine.
 • Elektronický obsah ako dar: Tieto podmienky sa týkajú aj elektronického obsahu, ktorý bol poskytnutý kupujúcemu ako dar.

 

Článok 4: Ceny a DPH

4.1 Základné informácie o DPH:

 • Charakteristika DPH: Predávajúci zdôrazňuje, že daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriamou daňou. To znamená, že sa automaticky premieta do ceny tovaru alebo služby.
 • Koncepcia DPH: Je postavená na princípe odvodenia dane z rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou - teda, o aký rozdiel bola cena zvýšená.

4.2 Aplikácia DPH v obchodnom procese:

 • Odvod DPH: Dodávateľ, ak je registrovaný ako platca DPH, odvedie štátu daň z pridanej hodnoty na základe rozdielu medzi nákupnou a predajnou cenou.
 • Nárok na vrátenie DPH: Odberateľ má pod určitými podmienkami právo požiadať o vrátenie dane, ktorú uhradil dodávateľovi.
 • Sadzba DPH: V Poľsku je štandardná sadzba DPH stanovená na 23%.

4.3 Upresnenie cien produktov:

 • DPH a konečná cena: Kupujúci by mal byť informovaný, že cena niektorých produktov môže byť zvýšená o sadzbu DPH.
 • Alternatíva pri nesúhlase: Ak kupujúci nesúhlasí s navýšením ceny o 23%, predávajúci môže ponúknuť alternatívu alebo možnosť storna objednávky.
 • Konečné ceny: Uvádzané ceny produktov sú konečné, teda vrátane DPH a ďalších poplatkov, s výnimkou dopravných poplatkov, ktoré sú uvádzané zvlášť.

4.4 Možné chyby v cene:

 • Zodpovednosť za chyby v cene: V prípade zistenia nesprávnej ceny, predávajúci má právo stornovať objednávku a informovať kupujúceho o tejto situácii.
 • Príklady chybných cien: Príkladmi chybného uvádzania cien môžu byť napr. nezvykle vysoké zľavy bez označenia špeciálneho výpredaju alebo chyba v počte číslic v cene.

4.5 Akčné a zľavnené ceny:

 • Význam pôvodnej ceny: Pôvodná cena reprezentuje sumu, za ktorú bol tovar alebo služba pôvodne ponúkaná, bez započítania zliav či iných akčných ponúk.
 • Aplikácia zľavových poukazov: Predávajúci zdôrazňuje, že zľavový poukaz je možné uplatniť len za podmienok stanovených v jeho podmienkach. Ak kupujúci zneužije poukaz, môže byť objednávka stornovaná.

 

 

Článok 5: Objednávky a ich podmienky

5.1 Cenové podmienky pri objednávke:

 • Stanovenie ceny: Kupujúci si objednáva tovar za cenu, ktorá je aktuálna v momente uskutočnenia objednávky.
 • Transparentnosť ceny: Pred dokončením objednávky má kupujúci možnosť zoznámiť sa s celkovou cenou, ktorá zahŕňa všetky poplatky vrátane DPH.
 • Časová platnosť ponuky: Kupujúci je informovaný o platnosti danej ponuky alebo ceny.

5.2 Spôsoby objednávania:

 • prostredníctvom elektronického obchodu,
 • e-mailom na adresu: info@kamenik.sk,
 • telefonicky na čísle: +421940133529.

5.3 Neoprávnené a neplatné objednávky:

 • Nesprávne ceny: Kupujúci je informovaný, že pri nesprávnom zobrazení ceny môže byť objednávka stornovaná.
 • Zneužitie údajov: Ak dojde k zneužitiu platobnej karty alebo osobných údajov, predávajúci môže objednávku zrušiť.
 • Zásahy štátnych orgánov: Kupujúci je informovaný o možnom storne objednávky v prípade zásahu súdneho alebo správneho orgánu.

5.4 Zľavové poukazy a ich uplatnenie:

 • Neoprávnené uplatnenie: Ak je zľavový poukaz použitý neoprávnene, predávajúci má právo zmluvu považovať za neplatnú. Toto zahŕňa prípady, kedy je poukaz použitý na iný tovar, v spojení s inou zľavou alebo nezapĺňa minimálnu hodnotu objednávky.
 • Bezdôvodné obohatenie: V prípade neoprávneného uplatnenia zľavy môže predávajúci požadovať vrátenie bezdôvodného obohatenia od kupujúceho.

5.5 Informácia o dodaní:

 • Upozornenie na doručenie: Kupujúci je informovaný o termíne doručenia objednaného tovaru prostredníctvom e-mailu.

5.6 Dopravné náklady:

 • Konečná cena za dopravu a dĺžka dodávky tovaru závisí od spôsobu dopravy, ktorý si kupujúci zvolí pri vykonávaní objednávky.

 

Článok 6: Odstúpenie od zmluvy

6.1 Zabezpečenie osobných údajov:

 • Predajca Miroslav Kameník odporúča, aby kupujúci pred odstúpením od zmluvy zabezpečil a zmazal svoje osobné údaje z prístroja alebo zariadenia, ktorý je predmetom kúpy.

6.2 Ako odstúpiť od zmluvy:

 • Kupujúci-spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
 • Tovar je potrebné vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno v originálnom obale, v stave a hodnote v akej tovar prevzal.
 • Formulár pre odstúpenie od zmluvy je k dispozícii na stiahnutie [link].

6.3 Adresa pre vrátenie tovaru pri odstúpení:

 • Miroslav Kameník, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika.

6.4 Náhrada nákladov a vrátenie peňazí:

 • Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 • Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Avšak až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu. Zašlite nám tovar späť bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

6.5 Výnimky z práva na odstúpenie:

Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmlúv:

 1. a) Služieb, ktorých poskytovanie začalo s jeho súhlasom. b) Predaja tovaru s cenou závisiacou na finančnom trhu. c) Tovaru vyrobeného na mieru alebo osobitne pre spotrebiteľa. d) Tovaru s rýchlym znížením akosti alebo tovar podliehajúci rýchlej skaze. e) Tovaru v ochrannom obale, ktorý bol otvorený. f) Alkoholických nápojov s dohodnutou cenou. g) Opráv alebo údržby na žiadosť spotrebiteľa. h) Elektronického obsahu bez hmotného nosiča. i) Darčekových poukazov, ktorých ochranný obal bol otvorený.

6.6 Odstúpenie pre podnikateľov:

 • Kupujúci-podnikateľ nemá právo odstúpiť od zmluvy.

6.7 Špecifikácia tovaru s nádržou na palivo:

 • Ak je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, nádrž musí byť pri vrátení prázdna.

6.8 Vrátený tovar – poškodenie či nekompletnosť:

 • Ak je vrátený tovar poškodený či nekompletný, predávajúci môže požadovať od kupujúceho kompenzáciu za zníženie hodnoty tovaru.

6.9 Spotrebný tovar:

 • V prípade spotrebného tovaru (ako sú kozmetika, drogistické výrobky atď.) je možné od zmluvy odstúpiť len v prípade, že kupujúci vráti tovar nepoškodený, nepoužitý a v neporušenom originálnom balení.

6.10 Procedúra odstúpenia:

 • Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť v stanovenej lehote, Predajca Miroslav Kameník odporúča pre urýchlenie procesu doručiť tovar na zadanú adresu s priloženým sprievodným listom. Môže byť uvedený dôvod odstúpenia (nepovinné), číslo nákupného dokladu a údaje o bankovom účte.

6.11 Elektronický obsah a darčekové poukazy:

 V prípade poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči nemá spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy, ak sa poskytnutie začalo s jeho výslovným súhlasom a bol riadne poučený o strate tohto práva po začiatku poskytnutia. m) Ak je predmetom kúpnej zmluvy darčekový poukaz vybratý z ochranného obalu, znehodnocuje sa tým tajný kód na ňom.

 

Článok 7: Platobné podmienky

7.1 Platobné možnosti:

Predávajúci akceptuje nasledujúce možnosti platby:

 1. a) Platba vopred bankovým prevodom.
 2. b) Platba vopred cez platobnú bránu Gopay.
 3. c) Na dobierku pri doručení tovaru - hotovosť preberá od zákazníka prepravca.

7.2 Vlastnícke práva:

Do momentu úplného zaplatenia ceny tovaru a jeho prevzatia zostáva tovar v majetku predávajúceho. Avšak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho ihneď po jeho prevzatí.

7.3 Zmena fakturačných údajov:

Po odoslaní objednávky nie je možné meniť fakturačné údaje kupujúceho.

7.4 Výhrady k platobným podmienkam:

Predajca Miroslav Kameník si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby na základe vlastného uváženia alebo podľa aktuálnej situácie.

 

Článok 8: Dodacie podmienky

8.1 Spôsoby dodania:

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva dodanie tovaru pomocou nasledujúceho spôsobu:

 • Zasielanie prepravnou službou.

8.2 Voľba spôsobu dopravy:

Ponúkané spôsoby dopravy sú určené na základe aktuálnej dostupnosti konkrétnych prepravných služieb. Voľba zohľadňuje aj kapacitné možnosti a dostupnosť do konkrétnych lokalít.

8.3 Výnimočné okolnosti:

V prípade výskytu nepredvídateľných udalostí, akými sú zásahy vyššej moci alebo výpadky informačných systémov, Predajca Miroslav Kameník nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie v dodaní tovaru.

 

Článok 9: Kontrola a reklamácie pri prevzatí zásielky

9.1 Kontrola pri dodaní:

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný ihneď po dodaní skontrolovať zásielku spolu s dopravcom. Kontrola by mala zahŕňať:

 • Počet balíkov,
 • Neporušenosť pásky s firemným logom,
 • Ako aj akékoľvek poškodenie krabice.

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má tento postup odporúčaný, avšak nie je pre neho povinný.

9.2 Nezhoda s kúpnou zmluvou:

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, ak je zásielka napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

9.3 Oznámenie predajcovi:

Je nevyhnutné, aby kupujúci následne informoval Predajcu Miroslava Kameníka o akomkoľvek probléme s dodanou zásielkou. Oznámenie by malo byť uskutočnené prostredníctvom e-mailu na adresu info@kamenik.sk. V prípade potreby by mal byť spísaný škodový protokol s dopravcom a zaslaný predávajúcemu, buď e-mailom alebo tradičnou poštou.

9.4 Dodatočné reklamácie:

Ak sa vyskytnú neskoršie reklamácie týkajúce sa neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky, nezbavuje to kupujúceho práva podať reklamáciu. Avšak dáva to predávajúcemu možnosť dokázať, že neexistuje žiadny rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Článok 10: Záruka a Reklamačné podmienky

10.1 Základné ustanovenia:

Záruka na tovar sa riadi Reklamačným poriadkom predávajúceho a súčasnými právnymi predpismi Poľskej republiky. Ako záručný doklad slúži doklad o nákupe.

10.2 Oznámenie o poškodení:

V prípade zistenia nekompletnosti alebo poškodenia tovaru je zákazník povinný informovať predávajúceho o týchto skutočnostiach okamžite, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky.

10.3 Vylúčenie zodpovednosti:

Predajca Miroslav Kameník vylučuje svoju zodpovednosť voči zákazníkom na základe fyzických a právnických vad v súlade s článkom 558/1 poľského Občianskeho zákonníka.

10.4 Reklamačný poriadok:

Reklamačný poriadok je integrálnou časťou Všeobecných obchodných podmienok (VOP) Predajca Miroslav Kameník popisuje spôsob, akým by sa malo postupovať pri reklamácii tovaru zakúpeného od predávajúceho.

Kupujúci, či už je to podnikateľ alebo spotrebiteľ, je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a VOP predtým, ako objedná tovar. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť predajcovi Miroslavovi Kameníkovi súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty vybavenia reklamácie adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

10.5 Súhlas s Reklamačným poriadkom:

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru vyjadruje kupujúci súhlas s týmto Reklamačným poriadkom.

10.6 Definície pojmov:

Pojmy používané v tomto Reklamačnom poriadku sú definované v súlade s VOP, a v prípade, že sa v nich nedefinujú, sú interpretované v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.

10.7 Moment prevzatia:

Okamih prevzatia tovaru u podnikateľov je definovaný ako čas odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo prvému prepravcovi. V prípade spotrebiteľov je to čas, keď spotrebiteľ prevezme tovar od predávajúceho alebo dopravcu.

10.8 Riešenie reklamácií:

Všetky reklamácie budú riešené v súlade s požiadavkami a ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka.

 

Článok 11: Dĺžka záruky

11.1 Doklad o záruke: Predávajúci vystavuje ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky, medzi ktoré patria názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo a sériové číslo.

11.2 Záručný list: Na výslovnú žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku v písomnej forme (záručný list). Štandardne však, pokiaľ to umožňuje povaha tovaru, predávajúci namiesto záručného listu vydáva doklad o zakúpení tovaru obsahujúci výše uvedené údaje.

11.3 Podrobnosti záručného listu: V prípade potreby vydania záručného listu, predávajúci zrozumiteľne vysvetlí obsah záruky, jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a tiež spôsob uplatnenia nárokov z nej. V záručnom liste je tiež uvedené, že práva kupujúceho vyplývajúce z kúpy neovplyvňuje poskytnutie tejto záruky.

11.4 Predĺžená záruka: Predĺžená záruka je v súlade so záručnými podmienkami výrobcom a s prípadnou reklamou. Záručný list pre predĺženú záruku obsahuje všetky vyššie uvedené náležitosti.

11.5 Lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia:

 • Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
  • Nový tovar: 24 mesiacov, pokiaľ iný právny predpis neustanovuje dlhšiu lehotu.
  • Zánovný tovar: 21 mesiacov.
  • Použitý tovar: 12 mesiacov.

Spotrebný tovar má lehotu 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedený dátum spotreby.

11.6 Osobitné upravenie lehoty pre kupujúceho podnikateľa:

 • Tovar môže mať odlišnú lehotu, ktorá má prednosť.

11.7 Fyzická verzus právnická osoba:

 • Fyzická osoba: Záručná doba minimálne 24 mesiacov podľa Poľského Občianskeho zákonníka.
 • Právnická osoba: Minimálne 12 mesiacov podľa Poľského Obchodného zákonníka.

11.8 Prolongácia záručnej doby:

Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

 

Adresa pre uplatnenie reklamácie:

Miroslav Kameník,

Sobieskiego 7,

34-480 Jablonka, Malopolskie,

Poľská republika

 

Kupujúci má voľbu uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise, ak je takáto možnosť poskytnutá.V prípade  kupujúcich podnikateľov je uplatnenie reklamácie viazané výlučne na autorizované servisné stredisko a riadi sa príslušnými servisnými podmienkami.Kupujúci môže tovar na reklamáciu zaslať na adresu predávajúceho alebo do autorizovaného servisu. Zásielka by mala byť:

- Bezpečne zabalená a označená "REKLAMÁCIA".

- Kompletná (tovar a príslušenstvo) a obsahovať kopiu nákupného dokladu, popis chyby, a kontaktné údaje kupujúceho.

- Predmetom adekvátnej identifikácie a kontroly.

Kupujúcemu (aj spotrebiteľom) sa odporúča dodržať vyššie uvedený postup, pokým nepreukáže opak. Predajca alebo autorizovaný servis poskytne kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie, vrátane detailov reklamácie a žiadaného spôsobu jej vybavenia, ihneď pri osobnom uplatnení alebo emailom. Kupujúci (nielen podnikatelia) by mal preukázať platnosť záruky predložením relevantných dokladov a v prípade predošlej reklamácie aj týmto dokladom. V prípade nedodania kompletného príslušenstva tovaru pri reklamácii je kupujúci informovaný, že vrátená suma bude zodpovedajúco znížená.

 1. Kompatibilita:
 • Predávajúci nezaručuje plnú kompatibilitu predaných súčastí s inými výrobkami, pracovníkmi predávajúceho, výrobcom či dodávateľom neschválenými súčasťami.
 • To platí aj pre softvérové aplikácie, ktorých funkčnosť nebola výslovne požadovaná kupujúcim v písomnej objednávke, pokiaľ taká kompatibilita nie je obvyklá alebo nebol výslovne uvedený tovar kompatibilný alebo nekompatibilný s uvedeným zoznamom.
 1. Funkčnosť aplikačného softwaru:
 • Predávajúci nezaručuje plnú funkčnosť aplikačného softwaru vo verziách, ktoré nie sú vhodné pre objednaný operačný systém, pokiaľ taká funkčnosť nie je obvyklá alebo nebol výslovne uvedený tovar funkčný alebo nefunkčný s uvedeným zoznamom.
 • Predávajúci nepreberá zodpovednosť za problémy spôsobené obmedzenou funkčnosťou aplikácií, ktoré nespĺňajú tieto podmienky.
 1. Výluky záruky:
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia alebo spotrebného materiálu, pokiaľ takéto použitie nie je obvyklé a nebolo vylúčené v návode na použitie.
 • Záruka nezahŕňa chyby vzniknuté zlou obsluhou, neodborným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou v rozpore s užívateľskou príručkou alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti s výnimkou bežných odchýlok.
 • Záruka neplatí v prípade mechanického poškodenia tovaru, elektrického prepätia (okrem bežných odchýlok), používania tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornej inštalácie, zaobchádzania, obsluhy, alebo zanedbania starostlivosti o tovar.
 • Taktiež sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené počítačovými vírusmi, použitím nelegálneho alebo neautorizovaného softvéru a spotrebného materiálu, nadmerným zaťažovaním tovaru, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami.
 • Záruka neplatí, ak bol tovar upravený zákazníkom a táto úprava spôsobila chybu.
 • Okamžite po odstránení ochranných prostriedkov sa kupujúci stáva oprávneným užívateľom softwarového produktu a akceptuje licenčné podmienky výrobcu softwaru.
 1. Výnimky:
 • Tieto obmedzenia neplatia, ak boli vlastnosti tovaru, ktoré sú v rozpore s uvedenými podmienkami, dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim, vymenené alebo deklarované predávajúcim, alebo je možné ich očakávať na základe reklamy alebo obvyklého spôsobu použitia tovaru.
 1. Testovanie chyby:
 • Tovar zaslaný k reklamácii bude testovaný iba na základe chyby, ktorú kupujúci uvedie v reklamačnom formulári alebo v priloženom liste s popisom chyby.
 • Odporúčame písomnú formu na uvedenie chyby, čo zahŕňa aj elektronickú komunikáciu.
 • Ak technik zistí, že problém nie je vo výrobku, ale v nekorektnej inštalácii softwaru (napr. operačného systému, antivírusového programu) alebo poškodení dát aplikáciou (napr. hrou, vírusmi), ktoré nie sú súčasťou tovaru, alebo ak dáta boli poškodené kupujúcim alebo tretími osobami, reklamácia bude zamietnutá.
 • V prípade súhlasu kupujúceho s platenou opravou, bude účtovaná podľa aktuálneho cenníka autorizovaného servisu. Predávajúci nevykonáva platené opravy, ale sprostredkováva ich u autorizovaných servisov.
 1. Záloha dát:
 • Pri odovzdávaní počítačového systému alebo zariadenia na opravu sa odporúča kupujúcemu vytvoriť zálohu dôležitých dát a ochrániť ich pred možným zneužitím alebo poškodením.
 • Predávajúci nezodpovedá za stratu, poškodenie alebo zneužitie dát uložených na zariadeniach pre ukladanie dát v počítačovom systéme.
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny zariadenia pre ukladanie dát nie je pôvodné zariadenie vrátené.
 1. Znečistený tovar:
 • Ak je tovar alebo jeho súčasť znečistená alebo nevyhovuje základným hygienickým normám, kupujúci sa vystavuje riziku zamietnutie reklamácie.
 1. Zabezpečené zariadenia:
 • Ak je prístup k zariadeniu chránený heslom, gestom alebo iným zabezpečením prístupu, kupujúci je povinný zrušiť túto ochranu alebo poskytnúť heslo pri uplatňovaní reklamácie. To isté platí aj pre BIOS alebo firmware zariadenia a prístup na úložný priestor zariadenia.
 • Ak je aktivovaná služba, ktorá chráni zariadenie pred krádežou, kupujúci musí túto službu pred uplatnením reklamácie deaktivovať. V opačnom prípade nemusí byť možné vykonať opravu alebo diagnostiku zariadenia. Týka sa to služieb ako Apple Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Intel anti-theft a iné.
 1. Továrenské nastavenie: - Kupujúci je informovaný, že zariadenie odovzdané do reklamácie by malo byť v továrenskom nastavení. Týka sa to predovšetkým pridaných alebo vymenených komponentov, ako sú operačné pamäte, pevné disky alebo SSD v notebookoch a počítačoch. Pôvodné komponenty by mali byť ponechané na prípadnú reklamáciu alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Týmto sú uzatvorené obchodné podmienky, ktoré upravujú rôzne aspekty reklamácie a oprav. Kupujúci by mal byť s týmito podmienkami oboznámený pred nákupom tovaru a dodržiavať ich počas celého procesu reklamácie a opravy.

 

       Článok 13: Spôsob vybavenia reklamácie

 

13.1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

 Práva spotrebiteľa pri uplatnení zákonnej záruky:

 • Spotrebiteľ má právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, ak ide o odstrániteľnú chybu.
 • Spotrebiteľ má právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčiastky, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné.
 • Ak odstránenie chyby nie je možné, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Ak ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu užívaniu tovaru, alebo ak sa chyba opakovane vyskytne aj po dvoch pokusoch o opravu, spotrebiteľ má právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
 • Ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nežiada výmenu, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.2. Voľba spôsobu vybavenia reklamácie:

 • Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná spotrebiteľ. Predávajúci však má právo upozorniť na nevhodnosť voľby spotrebiteľa a navrhnúť vhodný spôsob riešenia, najmä ak ide o chybu, ktorá nie je odstrániteľná, ale spotrebiteľ žiada odstránenie.

13.3. Reklamácia pre spotrebiteľa:

 • Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď alebo najneskôr do troch pracovných dní v prípade jednoduchých reklamácií. V prípade zložitých reklamácií, ktoré vyžadujú dlhšie odborné posúdenie, má predávajúci povinnosť rozhodnúť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Doba potrebná k odbornému posúdeniu chyby nie je zahrnutá do tejto lehoty.
 • Reklamáciu vrátane odstránenia chyby má predávajúci povinnosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Po uplynutí tejto lehoty sa považuje, že chyba na veci existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú chybu.

13.4. Reklamácia spotrebiteľa po 12 mesiacoch od kúpy:

 • Ak spotrebiteľ uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Spotrebiteľovi musí poskytnúť kópiu odborného posúdenia do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 • Ak predávajúci zamietne reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný na doklade o vybavení uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. V prípade, že spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže si reklamáciu uplatniť znova. Všetky náklady spojené s odborným posúdením znáša predávajúci.

13.5. Začiatok novej záručnej doby:

 • Ak bola reklamácia tovaru vybavená výmenou za nový tovar, začína sa nová záručná doba plynúť od dátumu vybavenia reklamácie.

13.6. Písomné potvrdenie o reklamácii:

 • Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie vo forme emailu o uplatnení reklamácie, jej obsahu, spôsobe vybavenia, dobe trvania reklamácie, a ak ide o oprávnenú reklamáciu, potvrdenie o prevedení opravy.

13.7. Úhrada nákladov spotrebiteľa:

 • Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby. Náklady by mali byť požadované do 30 dní po vybavení reklamácie.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby má spotrebiteľ právo na úhradu nákladov spojených s týmto odstúpením.

 

 1. Nesúlad s Kúpnou Zmluvou:

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci prevzal, nie je v súlade s kúpnou zmluvou (ďalej len "nesúlad s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar do stavu, ktorý zodpovedá kúpnej zmluve. Toto právo možno realizovať buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Výnimkou sú prípady, keď bol kupujúci o nesúlade s kúpnou zmluvou informovaný pred prevzatím tovaru, alebo keď nesúlad s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade nesúladu, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za existujúci už pri prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe tovaru alebo sa nepreukáže sa opak.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a vlastnosti, ktoré boli požadované v kúpnej zmluve, popísané predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, alebo ktoré boli očakávané na základe reklamy. Taktiež sa za zhodujúci tovar považuje ten, ktorý zodpovedá požiadavkám platných právnych predpisov, je v správnom množstve, miere alebo hmotnosti a je vhodný na účel, pre ktorý bol určený alebo na ktorý sa obvykle používa.

 1. Kupujúci ako Podnikateľ: V prípade, že kupujúcim je podnikateľ, predávajúci sa zaväzuje rozhodnúť o reklamácii do 40 dní od jej podania. Kupujúci ako podnikateľ bude o tomto rozhodnutí informovaný prostredníctvom kontaktného e-mailu. V prípade chyby, ktorej odstránenie je možné, bude tovar opravený. Ak nie je možná oprava a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade poskytnutej zľavy nie je možné neskôr reklamovať túto chybu.

V prípade chyby, ktorá nemožno odstrániť a bráni obvyklému používaniu tovaru bez chýb, má predávajúci právo vymeniť chybný tovar za tovar s rovnakými alebo podobnými vlastnosťami alebo vystaviť dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou za nový tovar, záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie.

 1. Spoločné Ustanovenia: Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od dňa, kedy bola reklamácia podaná, do dňa jej vybavenia, teda do dňa, kedy bol kupujúci povinný prevziať tovar. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu uvedeného pri nákupe. Ak kupujúci má úplné registračné údaje (meno, priezvisko, adresa a kontaktný e-mail), predávajúci Miroslav Kameník vydá dobropis po vystavení opravného daňového dokladu.

Po vybavení reklamácie kupujúceho predávajúci informuje o ukončení reklamácie buď telefonicky, SMS alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní od dátumu podania reklamácie. Kupujúci dostane písomný doklad o vybavení reklamácie. Ak bol tovar doručený prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri prevzatí a overiť jeho zhodu s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci musí skontrolovať aj kompletnosť tovaru, najmä obsah balenia, aby sa vylúčili neskoršie reklamácie. Neskoršie reklamácie nebudú akceptované. Tieto dohody nijako neovplyvňujú zákonné lehoty pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri vydávaní tovaru po vybavení reklamácie alebo pri preplatení dobropisu musí kupujúci predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý do reklamácie, a preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom. Ak je kupujúcim právnická osoba, vydanie tovaru alebo preplatenie dobropisu bude umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá predloží overenú plnú moc.

Spotrebný Materiál: Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. cartridge, toner, tlačová hlava, tlačový valec, lampa projektorov, baterka, rôzne druhy osvetlenia a podobne) alebo je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, uplatní sa životnosť namiesto záruky za kvalitu. Životnosť môže byť stanovená časovo, počas doby tovaru, početom použití alebo iným spôsobom špecifikovaná. V niektorých prípadoch môže byť uvedených viacero životností. Kupujúci má právo reklamovať spotrebný materiál v zákonnej záručnej lehote, pričom musí zohľadniť uvedené podmienky.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote zostáva nedotknuté. Kupujúci však musí brať do úvahy vyššie uvedené skutočnosti, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené bežným používaním tovaru a nemôže byť zamieňaná za životnosť výrobku. Životnosť tovaru predstavuje prirodzené opotrebenie spôsobené bežným používaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie, ako je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknutá vada je dôsledkom normálneho opotrebenia, ale nie je vylúčené, že ide o záručnú vadu.

 

Záverečné Ustanovenia:

 1. Riešenie Sporov: Prípadné spory medzi Predajcom Miroslavom Kameníkom a kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže Kupujúci - spotrebiteľ spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej ODR platformy. Pred pristúpením k mimosúdnemu riešeniu sporu odporúčame Kupujúcemu, aby najskôr využil kontakt na vyriešenie vzniknutej situácie.
 2. CISG: Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s článkom 6 tohto dohovoru neuplatní v rámci týchto obchodných podmienok.
 3. Kontakt: Kontaktnou e-mailovou adresou Predajcu Miroslava Kameníka je info@kamenik.sk. Predajca Miroslav Kameník však odporúča kontaktovať prostredníctvom jej kontaktného formulára alebo inými uvedenými kontaktnými spôsobmi na webovej stránke.
 4. Účinnosť: Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10. 2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz